بررسی کیفیت آموزش های فنی وحرفه ای در ایران

بررسی کیفیت آموزشهای فنی وحرفه ای در ایران چکیده توســعه آموزشهای فنی وحرفــه ای(مهارتــی) یکــی از بندهای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه کشــور بوده است؛ از این رو، در گزارش پیشرو تصویری از وضعیت موجود آموزشهای فنی وحرفه ای در سه بخش هنرستانهای آموزش و پرورش، آموزش عالی (دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی-کاربردی) و سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارائه شده است. نتایج بررســی ها نشــان می دهد کــه در حال حاضــر، آموزشهای فنی وحرفه ای در ایران، 35 درصد دانش آموزان دوره دوم متوسطه و 12 درصد دانشجویان آموزش عالی را شــامل میشود که با اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور برای این بخشها، به ترتیب 50 درصد و 30 درصد فاصله دارد. همچنین، این حوزه با آسیب هایی مانند کمبود هنرآموز و مربی، کمبود تجهیزات کارگاهی، نرخ اشتغال پایین، پایین بودن شأن و جایگاه اجتماعی و کمبود داده های ارزیابی مواجه است که به جزئیات هر یک در متن پرداخته شده است. با توجه به بررسی های انجام شــده، جهت رفع آســیب های موجود، افزایش اعتبارات آموزشهای فنی وحرفه ای، افزایش مشارکت بخش خصوصی، روزآمدسازی محتوای آموزشــی و ایجاد بانک نیازهای مهارتی کشور پیشنهاد شده است.جهت مطالعه کامل سند فایل ضمیمه را دانلود کنید.

ضمیمه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.