دیدار عیدانه‌ی وزیرآموزش و پرورش از دفترطراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش