نشست ریاست سازمان با کارشناسان دفتر برنامه ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش فنی وحرفه ای و کاردانش 99/7/23