حضور مهندس افشار بهمنی در برنامه پرسشگر- 3 مرداد ماه

موضوع: مهارتهای زندگی و مدارس نوین

چه تغییری باید در محتوای آموزشهای مهارتی رخ دهد تا خروجی مدارس متربیان ماهر باشد.