برگزاری نشست تخصصی تیرماه دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش