نشست هم اندیشی کارشناسان دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش با ریاست سازمان