بازدید کارشناسان رشته کشاورزی از هنرستان های کشاورزی شهرستانهای جیرفت و بردسیر استان کرمان

ارزشیابی و بررسی مستمر کیفیت برنامه درسی و محتوای بسته­ آموزشی در رشته­ های کشاورزی به علت وابستگی آموزش این بخش به شرایط آب و هوایی و تنوع این شرایط در کشور، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به این منظور در تاریخ 98/10/30 از هنرستان کشاورزی شهید مطهری جیرفت که شامل رشته های امور زراعی، امور دامی، ماشینهای کشاورزی و صنایع غذایی اجرا می­شود بازدید به عمل آمد و هنرآموزان و عوامل اجرایی هنرستان در حضور معاونت آموزش متوسطه، کارشناسان منطقه و اداره کل استان در خصوص برنامه درسی، محتوای بسته های یادگیری و عوامل مؤثر برآن نظرات خود را بیان کردند. در این جلسه کارشناسان سازمان پژوهش به پرسشهای هنرآموزان و عوامل اجرایی در خصوص آموزش و ارزشیابی دروس پاسخ دادند. همچنین از هنرستان دخترانه زینبیه رشته صنایع غذایی و هنرستان استثنایی پویاکه شامل  دو رشته از شاخه کار دانش در زمینه کشاورزی می باشد نیز بازدید به عمل آمد. در ادامه پایش برنامه در تاریخ 98/11/1 از هنرستان کشاورزی علی بن ابیطالب بردسیر نیز بازدید به عمل آمد و درجلسه ای با ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان بردسیر انجام گرفت ایشان علل عدم استقبال از رشته های کشاورزی را بیشتر بازار کار و درآمد اندک این رشته بیان کردند. پس از ایشان هم کارشناسان سازمان نیز با مطرح کردن سابقه و استقبال حداکثری در سالهای دهه 60 تا اوایل دهه 70 اشاره کردند یکی از عوامل مهم استقبال نکردن دانش آموزان از رشته های کشاورزی ناتوانی هنرجویان فارغ التحصیل سالهای اخیر در بازار کار به دلیل کمبود تجهیزات است که این موضوع نیز خود تحت تأثیر عدم برگشت درآمد هنرستانها و طولانی شدن زمان برگشت آن است که باعث تضعیف آموزش همراه با تولید در هنرستانهای کشاورزی شده است.

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.