بازدید از استان قزوین به منظور آموزش و پایش برنامه درسی در رشته های کشاورزی و غذا

بنا به درخواست اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین کارگاه آموزشی در خصوص روش تدریس، ارزشیابی مبتنی بر شایستگی برگزار شد. همچنین پایش برنامه درسی و محتوای بسته­های آموزشی تولید شده در نظام جدید از دیدگاه هنرآموزان و عوامل اجرایی (سرپرست بخش، معاون فنی و مدیر) مورد بررسی قرار گرفت و از کارگاه­ها و تجهیزات هنرستان مذکور بازدید به عمل آمد.روز یکشنبه 15 دی ماه در هنرستان­ کشاورزی فدک، ناحیه 1 شهر قزوین 12 نفر از هنرآموزان و عوامل اجرایی تخصصی این هنرستان به همراه کارشناسان اداره کل و منطقه حاضر بودند.  در این کارگاه به روش­های آموزش و ارائه محتوا مبتی بر شایستگی، نحوه ارزشیابی و چالش­های پیش روی آموزش در رشته ­های کشاورزی پرداخته شد. در این جلسه  هنرآموزان به حجم و تنوع زیاد مهارت در برخی کتب نیز اشاره داشتند و پیشنهاد کردند با نیمه تجویزی شدن کتابهای مورد اشاره با توجه به ظرفیت و امکان اجرا در منطقه این مشکل مرتفع شود.

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.