اولین جلسه شورای راهبری آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش 98/10/3