بازدید کارشناسان دفتر از هنرستان های کهریزک و شهر ری در راستای پایش برنامه های درسی

 در راستای برنامه های بازدید و پایش استانی برنامه درسی، تیم چهار نفره از کارشناسان گروه برق و رایانه آقای مهندس کیالاشکی، گروه مواد وفراوری خانم مهندس کنشلو وخانم شیخ زاده و شایستگیهای غیرفنی سرکار خانم دکترنوروزی در تاریخ23 آذرماه 1398 جهت بازدید به شهرستان های استان تهران رفتند. در این  بازدید هنرستان های موفقیان 21 با رشته های برق و الکترونیک و مکانیک خودرو، هنرستان ذکریای رازی با رشته های صنایع شیمیایی انیمیشن و.. در ناحیه2 شهر ری و هنرستان گلشنی با10 رشته در شهرستان کهریزک مورد بازدید قرار گرفتند.  نتایج و بازتاب نظرات هنرآموزان و هنرجویان  این بود که کتاب های جدید از نظر محتوی به روز شده ولی عدم تجهیزات در هنرستان ها، اجرای کیفی محتوی را تحت شعاع قرارداده است ودر بحث آموزش های توانمند ساز معلمی، دوره های برگزار شده مفید ولی اندک بوده اند. به طوری که تعداد کمی از هنرآموزان تاکنون در دوره های آموزشی حضوری شرکت داشته اند وفیلم های آموزشی در زمان مناسب به دست هنرآموزان نمی رسد.​و...

کلیدواژه: 
گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.