حضور مهندس افشار بهمنی در برنامه پرسشگر شبکه آموزش

آیا مدارس کارآفرین تربیت می کنند؟

حضور مهندس افشار بهمنی در برنامه پرسشگر-22آذر ماه شبکه آموزش ساعت22