برون سپاری تالیف 9 عنوان کتاب جدیدالتالیف شاخه کاردانش

موضوع برون سپاری بسته های یادگیری که از مدتها قبل دغدغه وزارت آموزش و پرورش بوده است، با تغییرات جدید در سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی روح و جان تازه ای گرفته است. به عنوان اجرای آزمایشی و طرح پایلوت این موضوع و با توجه به تجارب قبلی گروه برق و رایانه در سالهای گذشته و با توجه به بررسی های صورت گرفته، برون سپاری تالیف 9 عنوان کتاب جدیدالتالیف شاخه کاردانش (که بصورت عمومی در 33 رشته مورد کاربرد قرار میگیرد) به این گروه واگذار شد.در راستای اجرای این هدف مهم، نیاز به یک استاندارد جامع برای برون سپاری احساس می شد که بر اساس آن ناشران و مولفان بتوانند محتوای بسته های یادگیری را تهیه نمایند. لذا برنامه ریزی برای تدوین استاندارد برون سپاری تالیف (ویژه شاخه کاردانش و با مدل پایلوت) آغاز شد و در این راستا، تعداد 7 جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان حوزه تربیت و یادگیری مرتبط، عضو هیات علمی دانشگاه، کارشناسان دوره تحصیلی، هنرآموز خبره، معاون دوره تحصیلی زمینه صنعت و مدیرکل دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش در قالب کمیسیون تخصصی برگزار شد و ویرایش نخست سند مورد نظر برای ارائه و دریافت نظرات آماده شده است.

کلیدواژه: 
گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.