برگزاری جلسات دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش

جلسات دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش به منظور تدوین برنامه عملیاتی شش ماهه دوم سال 98 این دفتر روز های شنبه مورخ 6/ 7/ 98 و یکشنبه 7/ 7/ 98 در ساختمان ایرانشهر برگزار شد. کارشناسان محترم این دفتر ضمن بررسی فعالیت ها در سه بخش طراحی کلان پیشینی، مدیریت تولید بسته های یادگیری و اشاعه و پایش اجرای برنامه درسی در خصوص تعامل و تعاطی شایسته با حوزه های تربیت و یادگیری و سایر ذی نفعان و خبرگان آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش مباحثه و مفاهمه نمودند.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.