برگزاری اولین جلسه زمینه تحصیلی حرفه ای هنر

 روز دوشنبه یازدهم شهریورماه سال جاری اولین جلسه  زمینه تحصیلی حرفه ای هنربرگزار شد. در این جلسه که با حضور سرپرست دفتر، نماینده معاونت آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش، سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر، رئیس گروه هنر و سه تن از کارشناسان این گروه تشکیل شد در ابتدا مهندس بهمنی سرپرست دفتر به تبیین وظایف حوزه ها و دورهها پرداخته و سپس با تاکید بر رویکرد فرهنگی و توجه به تربیت هنرجوی مسئولیت پذیر، اهمیت زمینه تحصیلی حرفه ای هنر در آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش را تشریح نمودند. ایشان تاکید داشتند که یکی از اهداف مهمی را که این گروه بایستی با جدیت دنبال کند، انتظام بخشی رشته های گروه هنر در دو شاخه فنی و حرفهای و کاردانش است. توجه به آمایش منطقهای، سیاستهای کلان کشور، سیاستهای مربوط به تولید، توجه به استلزامات اجرایی، ابعاد مختلف برنامه ریزی آموزشی و درسی و سیاست های کلان کشور را نیز بسیار مهم وکلیدی برشمردند. همچنین اضافه کردند که این امر محقق نخواهد شد مگر با همدلی و همکاری گروه هنر در دوره با نمایندگان معاونت آموزشی و حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر . در ادامه هر یک از شرکت کنندگان نظر خود را پیرامون موضوع مطرح شده بیان کردند و مقرر گردید کارگروه هایی نیز به فراخور نیاز و اهداف گروه هنر تشکیل شود .

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.