فیلمهای آموزشی شبکه رشد

پایه دهم

صنعت
  • گروه مکانیک
  • گروه مواد و فرآوری
  • گروه معماری و ساختمان
  • گروه برق و رایانه
  • گروه تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات

خدمات

  • گروه بازرگانی و امور اداری
  • گروه بهداشت و سلامت
  • گروه خدمات

 

 

کشاورزی

  • گروه کشاورزی و غذا

 

 

 

 

هنر

  • گروه هنر
       

پایه یازدهم

صنعت
گروه مکانیک
گروه مواد و فرآوری
گروه برق و رایان
گروه معماری و ساختمان
گروه تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات
خدمات
گروه بازرگانی و امور اداری
گروه بهداشت و سلامت
گروه خدمات
   
کشاورزی
گروه کشاورزی و غذا
       
هنر
گروه هنر
       

پایه دوازدهم

صنعت
گروه مکانیک
گروه مواد و فرآوری
گروه برق و رایانه
گروه معماری و ساختمان
گروه تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات
خدمات
گروه بازرگانی و امور اداری
گروه بهداشت و سلامت
گروه خدمات
   
کشاورزی
گروه کشاورزی و غذا
       
هنر
گروه هنر
       

 

        کار و فناوری      

 پایه هفتم 

 پایه هشتم 

 پایه نهم