برگزاری جلسه تقدیر و تشکر ازجناب آقای مهندس دوراندیش