برگزاری جلسه کارشناسان دفتر با شرکت سایپا یدک در راستای ارتباط با دنیای کار

روز سه شنبه چهاردهم اسفند ماه1397 کارشناسان دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش جلسه ای در شرکت سایپا یدک در راستای ارتباط با دنیای کار برگزارنمودند. این جلسه با حضور آقایان مهندس بهمنی و مهندس آقابابایی معاونین دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، آقای صالحی پور کارشناس دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، آقای کاظمی معاون آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش همچنین معاون  طرح و برنامه شرکت سایپا یدک، رئیس کارگروه مدیریت بیرونی شرکت سایپا یدک، مدیر مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک شرکت سایپا یدک و سرپرست مدیریت آموزش شرکت سایپا یدک برگزار گردید. در این جلسه نحوه ایجاد تعامل بین دو دستگاه مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه از مرکز آموزش سایپا یدک نیز بازدید بعمل آمد .

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.