بازدید کارشناس رشته حمل و نقل از استان اصفهان جهت پایش اجرای رشته و همکاری در تدوین برنامه دوره کاردانی

کارشناس رشته حمل و نقل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش سرکار خانم متحیر پسند ازهنرستان مجری رشته حمل و نقل  در استان اصفهان بازدید به عمل آوردند. این بازدید با هدف پایش اجرای فعالیت های کارگاهی ، نحوه ارزشیابی پودمان ها ، نظرخواهی از هنرجویان رشته حمل و نقل  ، دریافت نظرات ، پیشنهادات و بازخوردهای هنرآموزان و هنرجویان  رشته در اجرای پودمان های پایه دهم و یازدهم رشته حمل و نقل انجام گرفت.  جلسه ای نیز با مدیرکل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاون آموزشی  استان اصفهان نیز به منظور پیگیری اجرای تعهدات تفاهم نامه  منعقد شده با آموزش و پرورش استان و درخواست همکاری در برگزاری بازدید های علمی هنرجویان نیز تشکیل گردید.همچنین جلسه ای در محل دانشگاه فنی و حرفه ای شهید مهاجر اصفهان جهت همکاری در تدوین برنامه کاردانی رشته حمل و نقل با حضور کارگروه رشته حمل و نقل، کارشناس رشته و رئیس گروه رشته عمران برگزار گردید . این جلسه با هدف تببین رویکرد دفتر در طراحی، راه اندازی و توسعه رشته حمل و نقل در شاخه فنی و حرفه ای  و ادامه آن در دوره کاردانی تشکیل گردید و در پایان به سوالات حاضرین در مورد رشته پاسخ داده شد.

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.