برگزاری دوره ویراستاری کتاب های درسی در دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش