ارزشیابی دروس

شیوه نامه نحوه ارزشیابی دروس شایستگی های فنی وغیر فنی در سال تحصیلی 96-95

در این شیوه نامه  به ارزشیابی مستقل فصل های هر درس وثبت نمره  مستقل برای آن ها، شرط قبولی، نحوه ارزشیابی مجدد، چگونگی استفاده از کتاب « همراه هنرجو» اشاره شده است.

Subscribe to RSS - ارزشیابی دروس