امور زراعی

دوازدهم

پرورش و تولید گیاهان علوفه ای
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو امور زراعی
همراه هنرجو
دوازدهم
پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی امور زراعی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو امور زراعی
همراه هنرجو
یازدهم
کاشت گیاهان زراعی
کتاب درسی
یازدهم
مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز عملیات خاک ورزی امور زراعی10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
عملیات خاک ورزی امور زراعی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
آب و خاک و گیاه امور زراعی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه امور زراعی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز پرورش و تولید حبوبات امور زراعی10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو امور زراعی
همراه هنرجو
دهم
پرورش و تولید حبوبات امور زراعی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - امور زراعی