امور زراعی

پایه دهم

راهنمای برنامه درسی امور زراعی

استاندارد تجهیزات امور زراعی

       جدول دروس امور زراعی    

پایه یازدهم

                                                         

 

پایه دوازدهم

                                                          

 

 

دهم

راهنمای هنرآموز عملیات خاک ورزی امور زراعی10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
عملیات خاک ورزی امور زراعی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
آب و خاک و گیاه امور زراعی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه امور زراعی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز پرورش و تولید حبوبات امور زراعی10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو امور زراعی
همراه هنرجو
دهم
پرورش و تولید حبوبات امور زراعی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - امور زراعی