تولید برنامه های تلویزیونی

دوازدهم

دانش فنی تخصصی(تولید برنامه های تلویزیونی)
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
تدوین و صدا گذاری برنامه های تلویزیونی
کتاب درسی
دوازدهم
نگارش متن برنامه های تلویزیونی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی - کسب اطلاعات فنی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
همراه هنرجو تولید برنامه های تلویزیونی
همراه هنرجو
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو تولید برنامه های تلویزیونی
همراه هنرجو
یازدهم
گویندگی، اجرا و بازیگری
کتاب درسی
یازدهم
ساخت و اجرای دکور، لباس، ماسک و گریم
کتاب درسی
یازدهم

دهم

همراه هنرجو تولید برنامه های تلویزیونی
همراه هنرجو
دهم
ساخت و بازی دهندگی عروسک های نمایشی
کتاب درسی
دهم
دانش فنی پایه تولید برنامه های تلویزیونی
دانش فنی پایه
دهم
طراحی و زبان بصری تولید برنامه‌های تلویزیونی
درس مشترک گروه
دهم
Subscribe to RSS - تولید برنامه های تلویزیونی