تاسیسات مکانیکی

دوازدهم

نگهداری و تعمیر تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
کتاب درسی
دوازدهم
نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی و تابشی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی تاسیسات مکانیکی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
همراه هنرجو تاسیسات مکانیکی
همراه هنرجو
دوازدهم

یازدهم

نصب و راه اندازی دستگاه های موتورخانه تاسیسات گرمایی
کتاب درسی
یازدهم
نصب و راه اندازی سیستم های تولید آب گرم بهداشتی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو تاسیسات مکانیکی
همراه هنرجو
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی
راهنمای هنرآموز
دهم
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای تاسیسات مکانیکی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه تاسیسات مکانیکی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم تاسیسات مکانیکی
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو تاسیسات مکانیکی
همراه هنرجو
دهم
نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - تاسیسات مکانیکی