تربیت کودک

 

 

 

راهنمای برنامه درسی تربیت کودک  

استاندارد تجهیزات تربیت کودک 

جدول دروس تربیت کودک    

شایستگی های فنی پایه دهم

دانش فنی

کنترل بهداشت وایمنی مراکز پیش از دبستان

مراقبت از سلامت کودک 

شایستگی های فنی پایه یازدهم

پرورش مهارتهای ارتباطی و مشارکتی

پرورش مهارتهای کلامی کودک

                      

پایه دوازدهم

                                                          

                                         

 

 

دهم

راهنمای هنرآموز کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان
راهنمای هنرآموز
دهم
کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان
کتاب درسی
دهم
مراقبت از سلامت کودک
کتاب درسی
دهم
دانش فنی پایه-رشته تربیت کودک
دانش فنی پایه
دهم
همراه هنرجو تربیت کودک
همراه هنرجو
دهم

یازدهم

پرورش مهارت های کلامی کودک
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو تربیت کودک
همراه هنرجو
یازدهم
پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی
کتاب درسی
یازدهم
Subscribe to RSS - تربیت کودک