تربیت بدنی

دوازدهم

عملیات تکمیلی - اصلاحی ورزش ها
کتاب درسی
دوازدهم
توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی تربیت بدنی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
همراه هنرجو تربیت بدنی
همراه هنرجو
دوازدهم

یازدهم

راهنمای هنرآموز توسعه مهارت های رزمی، هدفی
راهنمای هنرآموز
یازدهم
توسعه مهارت های حرکتی با توپ
کتاب درسی
یازدهم
توسعه مهارت های رزمی، هدفی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو تربیت بدنی
همراه هنرجو
یازدهم

دهم

پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی(ویژه پسران)
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز توسعه مهارت های چابکی - ذهنی تربیت بدنی 10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
ارتباط موثر تربیت بدنی
درس مشترک گروه
دهم
Subscribe to RSS - تربیت بدنی