تربیت بدنی

پایه دهم

راهنمای برنامه درسی تربیت بدنی

استاندارد تجهیزات تربیت بدنی

              جدول دروس تربیت بدنی               

پایه یازدهم

                                                                

 

                                       

پایه دوازدهم        

                                                               

                                             

 

 

موارد اصلاحی کتاب راهنمای هنر آموز رشته تربیت بدنی پایه دهم

یازدهم

توسعه مهارت های حرکتی با توپ
کتاب درسی
یازدهم
توسعه مهارت های رزمی، هدفی(جلد اول)
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو تربیت بدنی
همراه هنرجو
یازدهم

دهم

پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی(ویژه پسران)
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز توسعه مهارت های چابکی - ذهنی تربیت بدنی 10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
ارتباط موثر تربیت بدنی
درس مشترک گروه
دهم
Subscribe to RSS - تربیت بدنی