طراحی و دوخت

یازدهم

طراحی و دوخت لباس بچه گانه (جلد دوم)
کتاب درسی
یازدهم
طراحی و دوخت لباس بچه گانه (جلد اول)
کتاب درسی
یازدهم

دهم

طراحی و زبان بصری طراحی و دوخت
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه طراحی و دوخت
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو (رشته طراحی دوخت) (ویژه دختران)
همراه هنرجو
دهم
طراحی، مدلسازی ودوخت دامن (ویژه دختران) طراحی و دوخت کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - طراحی و دوخت