شبکه و نرم افزار رایانه

 

 

راهنمای برنامه درسی شبکه و نرم افزار رایانه

 استاندارد تجهیزات شبکه و نرم افزار رایانه     

جدول دروس شبکه نرم افزار و رایانه

شایستگی های فنی پایه دهم

دانش فنی

تولید محتوای الکترونیک وبرنامه سازی

نصب وراه اندازی سیستم های رایانه ای

شایستگی های فنی پایه یازدهم

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

                                                       

پایه دوازدهم

                                                           

                                            

 

دهم

نقشه کشی فنی رایانه ای
درس مشترک گروه
دهم
راهنمای هنرآموز تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی
راهنمای هنرآموز
دهم
راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه شبکه ونرم افزار رایانه
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز دانش فنی پایه شبکه ونرم افزار رایانه10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو شبکه ونرم افزار رایانه
همراه هنرجو
دهم

یازدهم

راهنمای هنرآموز توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
راهنمای هنرآموز
یازدهم
راهنمای هنرآموزپیاده سازی سیستم های اطلاعاتی
راهنمای هنرآموز
یازدهم
همراه هنرجو شبکه و نرم افزار رایانه
همراه هنرجو
یازدهم
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
کتاب درسی
یازدهم
توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
کتاب درسی
یازدهم
Subscribe to RSS - شبکه و نرم افزار رایانه