شبکه و نرم افزار رایانه

پایه دهم

راهنمای برنامه درسی شبکه و نرم افزار رایانه

 استاندارد تجهیزات شبکه و نرم افزار رایانه      

جدول دروس شبکه نرم افزار و رایانه

پایه یازدهم

                                                           

                                         

پایه دوازدهم

                                                           

                                            

 

راهنمای هنرآموز تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی
راهنمای هنرآموز
دهم
راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
راهنمای هنرآموز
دهم
تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی شبکه ونرم افزار رایانه کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای شبکه ونرم افزار رایانه
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه شبکه ونرم افزار رایانه
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز دانش فنی پایه شبکه ونرم افزار رایانه10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو شبکه ونرم افزار رایانه
همراه هنرجو
دهم
نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای شبکه ونرم افزار رایانه کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - شبکه و نرم افزار رایانه