شبکه و نرم افزار رایانه

پایه دهم

راهنمای برنامه درسی شبکه و نرم افزار رایانه

 استاندارد تجهیزات شبکه و نرم افزار رایانه      

جدول دروس شبکه نرم افزار و رایانه

پایه یازدهم

                                                           

                                         

پایه دوازدهم

                                                           

                                            

 

یازدهم

همراه هنرجو شبکه و نرم افزار رایانه
همراه هنرجو
یازدهم
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
کتاب درسی
یازدهم
توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی
راهنمای هنرآموز
دهم
راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
راهنمای هنرآموز
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای شبکه ونرم افزار رایانه
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه شبکه ونرم افزار رایانه
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز دانش فنی پایه شبکه ونرم افزار رایانه10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو شبکه ونرم افزار رایانه
همراه هنرجو
دهم
Subscribe to RSS - شبکه و نرم افزار رایانه