صنایع شیمیایی

یازدهم

سرویس و نگهداری تجهیزات صنایع شیمیایی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو صنایع شیمیایی
همراه هنرجو
یازدهم
کنترل فرآیندهای شیمیایی
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

کنترل کیفیت در صنایع شیمیایی
کتاب درسی
دوازدهم
عملیات در کارخانه های صنایع شیمیایی
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو صنایع شیمیایی
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی صنایع شیمیایی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی 10/2
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع شیمیایی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فتی پایه صنایع شیمیایی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی 10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع شیمیایی
همراه هنرجو
دهم
عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی 10/1
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - صنایع شیمیایی