صنایع شیمیایی

پایه دهم

راهنمای برنامه درسی صنایع شیمیایی

استاندارد تجهیزات صنایع شیمیایی

                 جدول دروس صنایع شیمیایی                   

پایه یازدهم

                                                            

پایه دوازدهم 

                                                                      

یازدهم

کنترل فرآیندهای شیمیایی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی 10/2
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع شیمیایی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فتی پایه صنایع شیمیایی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی 10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع شیمیایی
همراه هنرجو
دهم
عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی 10/1
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - صنایع شیمیایی