صنایع غذایی

پایه دهم

راهنمای دروس صنایع غذایی

استاندارد تجهیزات صنایع غدایی

        جدول دروس تجهیزات غذایی             

پایه یازدهم

                                                                  

پایه دوازهم

                                                                     

یازدهم

تولید کمپوت و کنسرو
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنر آموز تولید فراورده های لبنی صنایع غذایی10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
تولید فراورده های لبنی کارگاه 10/2
کتاب درسی
دهم
آب و خاک و گیاه صنایع غذایی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فتی پایه صنایع غذایی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز فراوری گیاهان دارویی خشکبار صنایع غذایی 101
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع غذایی
همراه هنرجو
دهم
فراوری گیاهان دارویی و خشکبار صنایع غذایی کارگاه 10/1
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - صنایع غذایی