صنایع دستی

دوازدهم

ارزیابی و بازاریابی فرش
کتاب درسی
دوازدهم
نصب دار، چله ریزی و بافت قالی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی صنایع دستی فرش
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
همراه هنرجو- صنایع دستی
همراه هنرجو
دوازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز- نقشه کشی دستی و رایانه ای فرش
راهنمای هنرآموز
دهم
ضمیمه - همراه هنرجو صنایع دستی فرش
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموزچله کشی و بافت انواع گلیم صنایع دستی (فرش)
راهنمای هنرآموز
دهم
چله کشی و بافت انواع گلیم صنایع دستی (فرش)
کتاب درسی
دهم
طراحی و زبان بصری صنایع دستی (فرش)
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه صنایع دستی (فرش)
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع دستی (فرش)
همراه هنرجو
دهم
نقشه کشی دستی و رایانه ای صنایع دستی (فرش)
کتاب درسی
دهم

یازدهم

پرداخت و سرویس کاری فرش
کتاب درسی
یازدهم
نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو -صنایع دستی
همراه هنرجو
یازدهم
Subscribe to RSS - صنایع دستی