صنایع دستی

پایه دهم

            راهنمای برنامه درسی صنایع دستی

           استاندارد تجهیزات صنایع دستی

           جدول برنامه درسی صنایع دستی          

پایه یازدهم

                                                        

پایه دوازدهم

                                                                   

یازدهم

نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو صنایع دستی
همراه هنرجو
یازدهم

دهم

http://www.chap.sch.ir/books/5431
همراه هنرجو
دهم
راهنمای معلم چله کشی و بافت انواع گلیم صنایع دستی (فرش)10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
چله کشی و بافت انواع گلیم صنایع دستی (فرش) کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
طراحی و زبان بصری صنایع دستی (فرش)
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه صنایع دستی (فرش)
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع دستی (فرش)
همراه هنرجو
دهم
نقشه کشی دستی و رایانه ای صنایع دستی (فرش)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - صنایع دستی