صنایع دستی

پایه دهم

            راهنمای برنامه درسی صنایع دستی

           استاندارد تجهیزات صنایع دستی

           جدول برنامه درسی صنایع دستی          

پایه یازدهم

                                                        

پایه دوازدهم

                                                                   

نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو صنایع دستی
همراه هنرجو
یازدهم
http://www.chap.sch.ir/books/5431
همراه هنرجو
دهم
راهنمای معلم چله کشی و بافت انواع گلیم صنایع دستی (فرش)10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
چله کشی و بافت انواع گلیم صنایع دستی (فرش) کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
طراحی و زبان بصری صنایع دستی (فرش)
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه صنایع دستی (فرش)
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز نقشه کشی دستی و رایانه ای صنایع دستی (فرش)10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع دستی (فرش)
همراه هنرجو
دهم
نقشه کشی دستی و رایانه ای صنایع دستی (فرش)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - صنایع دستی