ساختمان

پایه دهم

 راهنمای برنامه درسی ساختمان

استاندارد تجهیزات ساختمان

        جدول دروس ساختمان             

پایه یازدهم

                                                         

 

پایه دوازدهم

                                                         

 

همراه هنرجو ساختمان
همراه هنرجو
یازدهم
نازک کاری ساختمان ساختمان سازی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
دانش فنی پایه ساختمان سازی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز ساختمان سازی 10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
Subscribe to RSS - ساختمان