ساختمان

پایه دهم

 راهنمای برنامه درسی ساختمان

استاندارد تجهیزات ساختمان

        جدول دروس ساختمان             

پایه یازدهم

                                                         

 

پایه دوازدهم

                                                         

 

یازدهم

همراه هنرجو ساختمان
همراه هنرجو
یازدهم

دهم

نازک کاری ساختمان ساختمان سازی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
دانش فنی پایه ساختمان سازی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز ساختمان سازی 10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
Subscribe to RSS - ساختمان