ساختمان

پایه دهم

 راهنمای برنامه درسی ساختمان

استاندارد تجهیزات ساختمان

        جدول دروس ساختمان       

    

پایه یازدهم

                                         

 

پایه دوازدهم

                                                

 

 

 

 

 

 

  دانلود جدول تطبیقی کتاب ساختمان سازی  کد210396 و نازک کاری ساختمان کد210398 چاپ 1396- 1397  

 

 

دوازدهم

همراه هنرجو ساختمان
همراه هنرجو
دوازدهم
فناوری های ساختمان
کتاب درسی
دوازدهم
نقشه برداری ساختمان
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی ساختمان
دوازدهم

یازدهم

اسکلت سازی ساختمان
کتاب درسی
یازدهم
نقشه کشی ساختمان
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو ساختمان
همراه هنرجو
یازدهم

دهم

نازک کاری ساختمان ساختمان سازی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
دانش فنی پایه ساختمان سازی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز ساختمان سازی 10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
Subscribe to RSS - ساختمان