ساختمان

دوازدهم

نقشه برداری ساختمان (راهنمای هنرآموز)
راهنمای هنرآموز
دوازدهم
همراه هنرجو ساختمان
همراه هنرجو
دوازدهم
فناوری های ساختمان
کتاب درسی
دوازدهم
نقشه برداری ساختمان
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی ساختمان
دوازدهم

یازدهم

اسکلت سازی ساختمان
کتاب درسی
یازدهم
نقشه کشی ساختمان
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو ساختمان
همراه هنرجو
یازدهم

دهم

نازک کاری ساختمان ساختمان سازی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
دانش فنی پایه ساختمان سازی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز ساختمان سازی 10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
Subscribe to RSS - ساختمان