پویانمایی

دوازدهم

راهنمای هنرآموز -متحرک سازی رایانه ای
راهنمای هنرآموز
دوازدهم
راهنمای هنرآموز- ارزیابی تولید در پویانمایی
راهنمای هنرآموز
دوازدهم
دانش فنی تخصصی پویانمایی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
ارزیابی تولید در پویا نمایی
کتاب درسی
دوازدهم
متحرک سازی رایانه ای
کتاب درسی
دوازدهم

دهم

طراحی شخصیت در پویا نمایی
کتاب درسی
دهم
همراه هنرجو پویانمایی
همراه هنرجو
دهم
متحرک سازی دوبعدی
کتاب درسی
دهم
دانش فنی پایه انیمیشن
دانش فنی پایه
دهم
طراحی و زبان بصری پویا نمایی
درس مشترک گروه
دهم

یازدهم

همراه هنرجو پویانمایی
همراه هنرجو
یازدهم
تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای
کتاب درسی
یازدهم
طراحی فضا و صحنه در پویانمایی
کتاب درسی
یازدهم
Subscribe to RSS - پویانمایی