فتوگرافیک

پایه دهم

   راهنمای برنامه درسی فتوگرافیک

 استاندارد تجهیزات فتوگرافیک

                  جدول دروس فتوگرافیک                            

پایه یازدهم

                                                             

پایه دوازدهم

                                                                   

یازدهم

طراحی نشانه، تصویرگری کتاب کودک و نظارت چاپ
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنر آموز تصویر سازی و تایپوگرافی فتوگرافیک 10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
تصویرسازی آموزشی و تایپوگرافی فتوگرافیک کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
طراحی و زبان بصری فتوگرافیک
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه فتوگرافیک
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر فتوگرافیک10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو فتوگرافیک
همراه هنرجو
دهم
عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر فتوگرافیک کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - فتوگرافیک