مکانیک موتورهای دریایی

پایه دهم

برنامه درسی مکانیک موتورهای دریایی

استاندارد تجهیزات مکانیک موتور های دریایی

جدول دروس مکانیک موتورهای دریایی

                                 

        پایه یازدهم           

                                                   

                                                             

پایه دوازدهم      

                          

                                                               

دهم

نقشه کشی فنی رایانه ای مکانیک و موتورهای دریایی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه مکانیک و موتورهای دریایی
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو مکانیک و موتورهای دریایی
همراه هنرجو
دهم
ایمنی در دریا مکانیک و موتورهای دریایی کارگاه 10/1
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - مکانیک موتورهای دریایی