متالورژی

دوازدهم

قالب گیری و آلیاژسازی
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو متالورژی
همراه هنرجو
دوازدهم
عملیات تغییر خواص متالورژیکی فلزات
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی متالورژی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو متالورژی
همراه هنرجو
یازدهم
عملیات ذوب و ریخته گری
کتاب درسی
یازدهم
تکمیل کاری قطعات فلزی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

مدل سازی و ماهیچه ها متالورژی 10/2
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز تولید قطعات فلزی به روش ریخته گری 10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو متالورژی
همراه هنرجو
دهم
Subscribe to RSS - متالورژی