متالورژی

پایه دهم

  راهنمای برنامه درسی متالوژی

استاندارد تجهیزات متالوژی

               جدول دروس متالوژی                  

پایه یازدهم

                                                              

پایه دوازدهم

                                                                  

تکمیل کاری قطعات فلزی
کتاب درسی
یازدهم
مدل سازی و ماهیچه ها متالورژی 10/2
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز تولید قطعات فلزی به روش ریخته گری 10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو متالورژی
همراه هنرجو
دهم
Subscribe to RSS - متالورژی