معماری داخلی

پایه دهم

    راهنمای برنامه درسی معماری داخلی

استانداردتجهیزات معماری داخلی

       جدول دروس معماری داخلی            

پایه یازدهم

                                                                

پایه دوازدهم

                                                         

یازدهم

همراه هنرجو معماری داخلی
همراه هنرجو
یازدهم
تزیینات چوبی و پارچه ای
کتاب درسی
یازدهم

دهم

تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمری در فضاهای داخلی معماری داخلی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
طراحی و زبان بصری معماری داخلی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه معماری داخلی
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو معماری داخلی
همراه هنرجو
دهم
تزیینات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلی معماری داخلی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - معماری داخلی