معماری داخلی

پایه دهم

    راهنمای برنامه درسی معماری داخلی

استانداردتجهیزات معماری داخلی

       جدول دروس معماری داخلی            

پایه یازدهم

                                                                

پایه دوازدهم

                                                         

دوازدهم

همراه هنرجو معماری داخلی
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی معماری داخلی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
تزیینات گچی و مبلمان پارچه ای و پلیمری
کتاب درسی
دوازدهم
معماری داخلی فضاهای تجاری
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

معماری داخلی فضاهای مسکونی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو معماری داخلی
همراه هنرجو
یازدهم
تزیینات چوبی و پارچه ای
کتاب درسی
یازدهم

دهم

تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمری در فضاهای داخلی معماری داخلی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
طراحی و زبان بصری معماری داخلی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه معماری داخلی
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو معماری داخلی
همراه هنرجو
دهم
تزیینات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلی معماری داخلی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - معماری داخلی