مکاترونیک

یازدهم

نگهداری وتعمیر سیستم های هیدرولیک وپنوماتیک
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو مکاترونیک
همراه هنرجو
یازدهم
ساخت تجهیزات مکاترونیکی
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

دانش فنی تخصصی مکاترونیک
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
همراه هنرجو مکاترونیک
همراه هنرجو
دوازدهم
نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند ساختمان
کتاب درسی
دوازدهم
نصب و راه ندازی سیستم های کنترلی مکاترونیک
کتاب درسی
دوازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی مکاترونیک10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای مکاترونیک
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه مکاترونیک
دانش فنی پایه
دهم
کتاب راهنمای هنر آموز نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
همراه هنرجو مکاترونیک
همراه هنرجو
دهم
نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - مکاترونیک