مکاترونیک

پایه دهم

راهنمای برنامه درسی مکاترونیک

استاندارد تجهیزات مکاترونیک

           جدول دروس مکاترونیک                  

پایه یازدهم

                                                        

 

پایه دوازدهم

 

                                                               

دهم

راهنمای هنرآموز نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی مکاترونیک10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی مکاترونیکی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای مکاترونیک
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه مکاترونیک
دانش فنی پایه
دهم
کتاب راهنمای هنر آموز نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
همراه هنرجو مکاترونیک
همراه هنرجو
دهم
نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی مکاترونیک کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - مکاترونیک