معدن

یازدهم

راهنمای هنرآموز خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی
راهنمای هنرآموز
یازدهم
همراه هنرجو معدن
همراه هنرجو
یازدهم
خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی
کتاب درسی
یازدهم
عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

عملیات خواص سنجی و پر عیار سازی مواد معدنی
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو معدن
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی معدن
دوازدهم
عملیات استخراج،کنترل محیط و ماشین آلات معدنی
کتاب درسی
دوازدهم

دهم

راهنمای هنر آموز حفاری و نمونه برداری اکتشافی معدن10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
حفاری و نمونه برداری اکتشافی معدن کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای معدن
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه معدن
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو معدن
همراه هنرجو
دهم
ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - معدن