ماشین های کشاورزی

پایه دهم

راهنمای برنامه درسی ماشین های کشاورزی

استاندارد تجهیزات ماشین های کشاورزی

جدول دروس ماشین های کشاورزی

پایه یازدهم

                                               

                                                         

پایه دوازدهم

                                                     

 

یازدهم

تعمیر موتور و سیستم های مکانیکی تراکتور
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت
راهنمای هنرآموز
دهم
اربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت ماشین های کشاورزی کارگاه10/2
کتاب درسی
دهم
آب و خاک و گیاه ماشین های کشاورزی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه ماشین های کشاورزی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو ماشبن های کشاورزی
همراه هنرجو
دهم
نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی کارگاه10/1
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - ماشین های کشاورزی