ماشین های کشاورزی

پایه دهم

راهنمای برنامه درسی ماشین های کشاورزی

استاندارد تجهیزات ماشین های کشاورزی

جدول دروس ماشین های کشاورزی

پایه یازدهم

                                               

                                                         

پایه دوازدهم

                                                     

 

دوازدهم

همراه هنرجو ماشین کشاورزی
همراه هنرجو
دوازدهم
تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی ماشین های کشاورزی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
تعمیر و تنظیم ماشینهای زراعی و باغی
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو ماشین کشاورزی
همراه هنرجو
یازدهم
کاربرد و سرویس ماشینهای برداشت و پس از برداشت
کتاب درسی
یازدهم
تعمیر موتور و سیستم های مکانیکی تراکتور
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت
راهنمای هنرآموز
دهم
اربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت ماشین های کشاورزی کارگاه10/2
کتاب درسی
دهم
آب و خاک و گیاه ماشین های کشاورزی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه ماشین های کشاورزی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو ماشبن های کشاورزی
همراه هنرجو
دهم
نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی کارگاه10/1
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - ماشین های کشاورزی