ماشین ابزار

پایه دهم

      راهنمای برنامه درسی ماشین ابزار  

       استاندارد تجهیزات ماشین ابزار

         جدول دروس ماشین ابزار              

پایه یازدهم

 

                                                            

پایه دوازدهم

 

                                                                

یازدهم

تولید قطعات به روش تراشکاری
کتاب درسی
یازدهم
تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

تولید به روش مونتاژکاری 10/2
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای ماشین ابزار
درس مشترک گروه
دهم
دانش فتی پایه ماشین ابزار
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو ماشین ابزار
همراه هنرجو
دهم
تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی ماشین ابزار کارگاه 10/1
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - ماشین ابزار