حسابداری

 

 

 

 

راهنمای برنامه درسی حسابداری 

استاندارد تجهیزات حسابداری

جدول دروس حسابداری

 

شایستگی های فنی پایه دهم

دانش فنی  

حسابداری خرید وفروش   

  وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

     

شایستگی های فنی پایه یازدهم

حسابداری اموال وانبار

حسابداری حقوق ودستمزد

                                                    

 

                                                          

یازدهم

راهنمای هنرآموز حسابداری حقوق و دستمزد
راهنمای هنرآموز
یازدهم
راهنمای هنرآموز حسابداری
راهنمای هنرآموز
یازدهم
حسابداری حقوق و دستمزد
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو-رشته حسابداری
همراه هنرجو
یازدهم
حسابداری اموال و انبار
کتاب درسی
یازدهم

دهم

حسابداری خرید و فروش
کتاب درسی
دهم
همراه هنرجو-رشته حسابداری
همراه هنرجو
دهم
ضمیمه همراه هنرجو حسابداری
همراه هنرجو
دهم
حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - حسابداری