حسابداری

 

 

 

 

راهنمای برنامه درسی حسابداری 

استاندارد تجهیزات حسابداری

جدول دروس حسابداری

 

شایستگی های فنی پایه دهم

دانش فنی  

حسابداری خرید وفروش   

  وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

     

شایستگی های فنی پایه یازدهم

حسابداری اموال وانبار

حسابداری حقوق ودستمزد

                                                    

 

                                                          

دوازدهم

همراه هنرجو حسابداری
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی حسبداری
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی
کتاب درسی
دوازدهم
حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

راهنمای هنرآموز حسابداری حقوق و دستمزد
راهنمای هنرآموز
یازدهم
راهنمای هنرآموز حسابداری
راهنمای هنرآموز
یازدهم
حسابداری حقوق و دستمزد
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو-رشته حسابداری
همراه هنرجو
یازدهم
حسابداری اموال و انبار
کتاب درسی
یازدهم

دهم

حسابداری خرید و فروش
کتاب درسی
دهم
همراه هنرجو-رشته حسابداری
همراه هنرجو
دهم
ضمیمه همراه هنرجو حسابداری
همراه هنرجو
دهم
حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - حسابداری