حمل ونقل

پایه دهم

     راهنمای برنامه درسی حمل و نقل    

      استاندارد تجهیزات حمل و نقل  

      جدول دروس حمل و نقل

پایه یازدهم

                                                          

 

پایه دوازدهم

 

                                                            

 

دانلود نگارش جدید  فایل  فصل اول از كتاب سيستم نگهداري و كنترل پايانه

یازدهم

فنون تصدی گری حمل و نقل
کتاب درسی
یازدهم

دهم

ضمیمه همراه هنرجو
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز سیستم های نگهداری و کنترل پایانه حمل و نقل 10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
سیستم های نگهداری و کنترل پایانه حمل و نقل کارگاه 10/2
کتاب درسی
دهم
ارتباط موثر حمل و نقل
درس مشترک گروه
دهم
دانش فتی پایه حمل و نقل
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز خدمات سفر و گردشگری حمل و نقل 10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو حمل و نقل
همراه هنرجو
دهم
خدمات سفر و گردشگری حمل و نقل کارگاه 10/1
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - حمل ونقل