صنایع فلزی

دوازدهم

همراه هنرجو- صنایع فلزی
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی صنایع فلزی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
اتصال ویژه مواد فلزی و غیرفلزی
کتاب درسی
دوازدهم
جوش کاری و پوشش دهی با گاز محافظ
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو- صنایع فلزی
همراه هنرجو
یازدهم
جوشکاری لوله و بازرسی کیفی
کتاب درسی
یازدهم
جوش کاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنر آموز ساخت مصنوعات فلزی سنگین
راهنمای هنرآموز
دهم
ساخت مصنوعات فلزی سنگین
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع فلزی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فتی پایه صنایع فلزی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز ساخت مصنوعات فلزی سبک
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع فلزی دهم
همراه هنرجو
دهم
ساخت مصنوعات فلزی سبک
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - صنایع فلزی