صنایع فلزی

پایه دهم

      راهنمای برنامه درسی صنایع فلزی      

       استاندارد تجهیزات صنایع فلزی

        جدول دروس صنایغ فلزی  

پایه یازدهم

   

                                                               

پایه دوازدهم  

                  

                                                                     

یازدهم

جوشکاری لوله و بازرسی کیفی
کتاب درسی
یازدهم
جوش کاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنر آموز ساخت مصنوعات فلزی سنگین 10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
ساخت مصنوعات فلزی سنگین10/2
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع فلزی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فتی پایه صنایع فلزی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز ساخت مصنوعات فلزی سبک 10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع فلزی
همراه هنرجو
دهم
ساخت مصنوعات فلزی سبک 10/1
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - صنایع فلزی