صنایع فلزی

دوازدهم

همراه هنرجو صنایع فلزی
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی صنایع فلزی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
اتصال ویژه مواد فلزی و غیرفلزی
کتاب درسی
دوازدهم
جوش کاری و پوشش دهی با گاز محافظ
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو صنایع فلزی
همراه هنرجو
یازدهم
جوشکاری لوله و بازرسی کیفی
کتاب درسی
یازدهم
جوش کاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنر آموز ساخت مصنوعات فلزی سنگین 10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
ساخت مصنوعات فلزی سنگین10/2
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع فلزی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فتی پایه صنایع فلزی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز ساخت مصنوعات فلزی سبک 10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع فلزی
همراه هنرجو
دهم
ساخت مصنوعات فلزی سبک 10/1
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - صنایع فلزی