الکترونیک

پایه دهم

راهنمای برنامه درسی الکترونیک

استاندارد تجهیزات الکترونیک

           جدول دروس الکترونیک               

پایه یازدهم

                                                                 

                                                        

                                               

پایه دوازدهم 

 

                                                               

                                               

یازدهم

همراه هنرجوالکترونیک
همراه هنرجو
یازدهم

دهم

همراه هنرجو-رشته الکترونیک
همراه هنرجو
دهم
دانش فنی پایه الکترونیک
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموزعرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی
راهنمای هنرآموز
دهم
عرضه تخصصی قطعات الکتریکی والکترونیکی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - الکترونیک