الکترونیک

 

 

راهنمای برنامه درسی الکترونیک

استاندارد تجهیزات الکترونیک

 جدول دروس الکترونیک   

 

شایستگی های فنی پایه دهم

دانش فنی

طراحی و ساخت  مدارچاپی

عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی          

شایستگی های فنی پایه یازدهم

 مونتاژ و دمونتاژ smd  ومستند سازی  

ساخت پروژه               

پایه دوازدهم 

 

                                                               

                                               

یازدهم

راهنمای هنرآموز مونتاژ و دمونتاژ اس-ام -دی و مستندسازی
راهنمای هنرآموز
یازدهم
مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی
کتاب درسی
یازدهم
ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه)
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجوالکترونیک
همراه هنرجو
یازدهم

دهم

طراحی و ساخت مدار چاپی
کتاب درسی
دهم
همراه هنرجو-رشته الکترونیک
همراه هنرجو
دهم
دانش فنی پایه الکترونیک
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموزعرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی
راهنمای هنرآموز
دهم
عرضه تخصصی قطعات الکتریکی والکترونیکی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - الکترونیک