الکتروتکنیک

پایه دهم

     راهنمای برنامه درسی الکتروتکنیک  

      استاندارد تجهیزات الکتروتکنیک

      جدول دروس الکتروتکنیک 

پایه یازدهم

                          

                                                         

پایه دوازدهم

                                           

                                                    

یازدهم

کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی
کتاب درسی
یازدهم
طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند
کتاب درسی
یازدهم

دهم

ضمیمه همراه هنرجو-رشته الکتروتکنیک
همراه هنرجو
دهم
طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف الکتروتکنیک کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنر آموز طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی الکتروتکنیک10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو الکتروتکنیک
همراه هنرجو
دهم
طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی الکتروتکنیک کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - الکتروتکنیک