الکتروتکنیک

 

 

 

 راهنمای برنامه درسی الکتروتکنیک  

 استاندارد تجهیزات الکتروتکنیک

  جدول دروس الکتروتکنیک 

شایستگی های فنی پایه دهم

دانش فنی

طراحی وسیم کشی برق ساختمان های مسکونی

طراحی ونصب تاسیسات جریان ضعیف

 

 

شایستگی های فنی پایه یازدهم

طراحی ونصب تاسیسات حفاظتی وساختمان

کابل کشی وسیم پیچی ماشینهای الکتریکی

 

                          

                                                         

پایه دوازدهم

                                           

                                                    

دوازدهم

همراه هنرجو الکتروتکنیک
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف
کتاب درسی
دوازدهم
طراحی و اجرای رله های قابل برنامه ریزی
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

راهنمای هنرآموز کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی
راهنمای هنرآموز
یازدهم
کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی
کتاب درسی
یازدهم
طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف
راهنمای هنرآموز
دهم
ضمیمه همراه هنرجو-رشته الکتروتکنیک
همراه هنرجو
دهم
طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف الکتروتکنیک کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنر آموز طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی الکتروتکنیک10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو الکتروتکنیک
همراه هنرجو
دهم
طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی الکتروتکنیک کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - الکتروتکنیک