الکتروتکنیک

دوازدهم

همراه هنرجو الکتروتکنیک
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف
کتاب درسی
دوازدهم
طراحی و اجرای رله های قابل برنامه ریزی
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

راهنمای هنرآموز کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی
راهنمای هنرآموز
یازدهم
کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی
کتاب درسی
یازدهم
طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف
راهنمای هنرآموز
دهم
ضمیمه همراه هنرجو-رشته الکتروتکنیک
همراه هنرجو
دهم
طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف الکتروتکنیک کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنر آموز طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی الکتروتکنیک10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو الکتروتکنیک
همراه هنرجو
دهم
طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی الکتروتکنیک کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - الکتروتکنیک