امور دامی

دوازدهم

تولید و پرورش آبزیان(خوراکی- زینتی)
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو اموردامی
همراه هنرجو
دوازدهم
تولید و پرورش دامهای بزرگ
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی اموردامی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو اموردامی
همراه هنرجو
یازدهم
تولید و پرورش ماکیان
کتاب درسی
یازدهم
پرورش زنبورعسل و تولید محصولات آن
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز تولید و پرورش دام های سبک (کوچک) امور دامی10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
تولید و پرورش دام های سبک (کوچک) امور دامی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
آب و خاک و گیاه امور دامی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه امور دامی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز تولید و پرورش مرغ امور دامی10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو امور دامی
همراه هنرجو
دهم
تولید و پرورش مرغ امور دامی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - امور دامی