امور دامی

پایه دهم

راهنمای برنامه درسی امور دامی

استاندارد تجهیزات امور دامی

        جدول دروس امور دامی           

پایه یازدهم

                                                                  

                                                       

پایه دوازدهم

                                                                

 

دهم

راهنمای هنرآموز تولید و پرورش دام های سبک (کوچک) امور دامی10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
تولید و پرورش دام های سبک (کوچک) امور دامی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
آب و خاک و گیاه امور دامی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه امور دامی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز تولید و پرورش مرغ امور دامی10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو امور دامی
همراه هنرجو
دهم
تولید و پرورش مرغ امور دامی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - امور دامی