صنایع چوب ومبلمان

پایه دهم

راهنمای برنامه درسی صنایع چوب و مبلمان

استاندارد تجهیزات صنایع چوب و مبلمان

جدول دروس صنایع چوب و مبلمان

پایه یازدهم

                                                      

 

پایه دوازدهم

                                                             

 

یازدهم

همراه هنرجو صنایع چوب ومبلمان
همراه هنرجو
یازدهم
طراحی و ساخت مبلمان اتاق خواب
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز طراحی و ساخت مبل کودک و نوجوان صنایع چوب ومبلمان10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
طراحی و ساخت مبلمان کودک و نوجوان صنایع چوب ومبلمان کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع چوب ومبلمان
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه صنایع چوب ومبلمان
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع چوب ومبلمان
همراه هنرجو
دهم
طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه صنایع چوب ومبلمان کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - صنایع چوب ومبلمان