چاپ

پایه دهم

            راهنمای برنامه درسی چاپ             

استاندارد تجهیزات چاپ

               جدول دروس چاپ                  

پایه یازدهم

                                                           

پایه دوازدهم

                                                            

دهم

راهنمای هنرآموز تولید به روش چاپ توری و بالشتکی چاپ10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
تولید به روش چاپ توری و بالشتکی چاپ کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای چاپ
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه چاپ
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز لیتوگرافی و کلیشه سازی چاپ10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو چاپ
همراه هنرجو
دهم
لیتوگرافی و کلیشه سازی چاپ کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - چاپ