چاپ

دوازدهم

تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو- چاپ
همراه هنرجو
دوازدهم
طراحی و آماده سازی فایل های چاپی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی چاپ
دانش فنی تخصصی
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو چاپ یازدهم
همراه هنرجو
یازدهم
تولید به روش چاپ افست
کتاب درسی
یازدهم
اجرای کارهای پس از چاپ
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز تولید به روش چاپ توری و بالشتکی چاپ
راهنمای هنرآموز
دهم
تولید به روش چاپ توری و بالشتکی
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای چاپ
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه چاپ
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز لیتوگرافی و کلیشه سازی چاپ
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو چاپ
همراه هنرجو
دهم
لیتوگرافی و کلیشه سازی
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - چاپ